Garantie

Herzien op: 10 juli 2018

Deze Beperkte garantie en het Retourbeleid (“Beperkte garantie”) is van toepassing op elk AliveCor product (het “Product”) en wordt door AliveCor, Inc., aan het individu of de entiteit (de “Eigenaar”) verstrekt die het Product gebruikt dat is verkregen van AliveCor of een erkende dealer van AliveCor. Deze Beperkte garantie is uitsluitend van toepassing in landen waar de AliveECG app beschikbaar is voor klanten om te downloaden en voor klanten die zich in dergelijke landen bevinden, en is niet overdraagbaar.

30 dagen retourbeleid

Indien u het Product rechtstreeks van AliveCor hebt gekocht, kunt u het Product binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. Voor terugbetaling op grond van dit Retourbeleid dient u een Retour Autorisatie Nummer (RMA) aan te vragen bij AliveCor gedurende de periode van 30 dagen die volgt op de datum waarop u het Product van AliveCor hebt ontvangen. U kunt een RMA-nummer aanvragen door een verzoek in te dienen bij AliveCor Klantenondersteuning. Het Product moet binnen 3 weken vanaf de datum waarop de RMA is afgegeven, worden ontvangen om een terugbetaling te kunnen krijgen.

Indien het Product wordt geretourneerd naar AliveCor conform dit Retourbeleid, maakt AliveCor op de rekening, die u hebt gebruikt om de oorspronkelijke aankoop te doen, het volledige aankoopbedrag over dat u hebt betaald voor het Product en alle toepasselijke belastingen minus verzend- en administratiekosten die u hebt betaald op het moment dat u het Product hebt gekocht. U bent verantwoordelijk voor en dient alle verzendkosten voor retourneren vooraf te betalen en u draagt alle risico op verlies van of schade aan het Product tijdens het transport terug naar AliveCor.

De tijd om het bedrag over te maken op uw rekening kan verschillen, afhankelijk van de verwerkingstijd. Het kan tot 7 werkdagen duren voordat AliveCor het oorspronkelijke aankoopbedrag heeft overgemaakt op de gebruikte rekening. Indien u een beschadigd Product rechtstreeks van AliveCor hebt ontvangen, neemt u contact op met AliveCor Klantenondersteuning.

Aankoop via een erkende dealer: Indien u het Product hebt gekocht via een erkende wederverkoper of distributeur van AliveCor, neemt u contact op met die wederverkoper of distributeur. U dient het retourbeleid op te volgen van die erkende wederverkoper of distributeur.

Beperkte fabrieksgarantie

AliveCor garandeert de Eigenaar dat het Product wezenlijk voldoet aan de gepubliceerde specificaties en vrij is van defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik gedurende een periode die overeenkomt met de toepasselijke verbonden consumentvoorschriften in het land van aankoop en die begint op de dag van levering (de “Garantieperiode”).

Indien het Product defect blijkt tijdens de Garantieperiode, volgt u de instructies die hieronder uiteen zijn gezet om het Product te retourneren en AliveCor zal het Product vervangen door een product dat gelijk of gelijkwaardig is aan het Product dat u hebt gekocht.

Voor een vervangend Product geldt de resterende garantieperiode van het oorspronkelijke product, dan wel een periode van 30 dagen vanaf de datum van vervanging, welke van beide langer is. AliveCor behoudt zich het recht voor om elk Product dat niet meer wordt geleverd, te vervangen door een nieuw product met een vergelijkbare waarde en functie.

Garantieservice verkrijgen

Neem contact op met AliveCor Klantenondersteuning om een garantieservice te verkrijgen voor een Product dat u rechtstreeks van AliveCor hebt gekocht.

Indien AliveCor vaststelt dat een Product in aanmerking komt voor vervanging onder de garantie, zal AliveCor de kosten dragen in verband met het retourneren van een Product onder garantie. AliveCor is niet verantwoordelijk voor artikelen die beschadigd of verloren raken tijdens het transport. Vervangen Producten zijn eigendom van AliveCor.

Een vervangend Product dat onder deze Beperkte garantie wordt verstrekt, wordt uitsluitend verzonden naar adressen in landen waar de Kardia Phone app beschikbaar is voor klanten om te downloaden en voor klanten die zich in dergelijke landen bevinden, en is niet overdraagbaar.

Aankoop via een erkende dealer: Als u garantieservice wilt verkrijgen voor een Product dat u via een erkende distributeur van AliveCor hebt aangeschaft, neemt u contact op met die erkende distributeur.

AliveCor dekt het product voor de Garantieperiode zo lang het bewijs van aankoop kan worden aangeleverd. Neem contact op met AliveCor Klantenondersteuning.

Wat wordt niet gedekt?

Deze Beperkte garantie vervalt als het Product: (a) wordt gebruikt op een manier die in strijd is met het beoogde doel of het ontwerp van het Product zoals beschreven in de gepubliceerde documenten van AliveCor voor het Product, (b) op enigerlei wijze is gewijzigd, (c) wordt gebruikt of onderhouden op een manier die in strijd is met de instructies of waarschuwingen van AliveCor die met het Product worden geleverd of (d) als het Product wordt onderworpen aan ander misbruik, verwaarlozing, ongeluk of externe factoren.

Deze Beperkte garantie geldt niet voor normale slijtage.

AliveCor garandeert niet dat de werking van het Product ononderbroken of foutloos zal zijn.

VRIJWARING VAN GARANTIE: Deze Beperkte garantie vervangt alle andere garanties en verplichtingen van AliveCor, hetzij mondeling, schriftelijk, (niet verplicht) wettelijk, voortvloeiend uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot, en waar toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving, alle impliciete voorwaarden, garanties of andere bepalingen met betrekking tot bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor het doel.

Voor zover volledig is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, zijn de garanties die uiteen zijn gezet in deze Beperkte garantie exclusief en er is geen andere garantie, zowel schriftelijk of mondeling, expliciet of impliciet, van toepassing met betrekking tot HET PRODUCT EN ANDERE DIENSTEN DIE WORDEN VERSTREKT ONDER DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EEN GARANTIE VAN ONTWERP, VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (ZELFS INDIEN ALIVECOR VAN EEN DERGELIJK DOEL OP DE HOOGTE IS GESTELD) OF TEGEN INBREUK.

INDIEN IMPLICIETE GARANTIES NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, WORDEN DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES IN DUUR BEPERKT VOLGENS DE GARANTIEPERIODE DIE HIERBOVEN UITEEN IS GEZET.

Beperking van rechtsmiddelen

DE RECHTSMIDDELEN IN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZIJN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN.

Wederverkopers, agenten of medewerkers van AliveCor zijn niet bevoegd om aanpassingen, uitbreidingen of toevoegingen te doen aan deze Beperkte garantie.

Voor zover volledig is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving is AliveCor niet aansprakelijk voor verlies of schade aan of beschadiging van gegevens, voor verlies van winst, verlies van het gebruik van Producten of de werking ervan, verlies van omzet, verlies van contracten, verlies van inkomsten of verlies van verwachte besparingen, verhoogde kosten of uitgaven of voor een indirect verlies of schade, gevolgschade of speciaal verlies of schade.

Voor zover volledig is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving is de aansprakelijkheid van AliveCor beperkt tot de aankoopwaarde van het Product.

DE BEPERKINGEN DIE IN DEZE BEPERKTE GARANTIE UITEEN ZIJN GEZET, ZIJN BEDOELD OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALIVECOR TE BEPERKEN EN BLIJVEN VAN KRACHT IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL.

Andere belangrijke mededelingen

De rechten die aan u worden verleend onder deze Beperkte garantie, worden verleend in aanvulling op alle rechten en rechtsmiddelen die aan u worden doorgegeven door de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming en beïnvloeden uw juridische (wettelijke) rechten onder uw toepasselijke nationale wetgeving niet.

Het rechtsgebied dat op u van toepassing is, kan de beperkingen van aansprakelijkheid of schade die uiteen is gezet in deze Beperkte garantie mogelijk niet toestaan, in welk geval dergelijke beperkingen uitsluitend op u van toepassing zijn voor zover is toegestaan in een dergelijk rechtsgebied.

Deze Beperkte garantie wordt aangeboden onder de Gebruiksvoorwaarden van AliveCor die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. U kunt de meest recente versie vinden op onze website op: https://www.alivecor.com/tos. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Gebruiksvoorwaarden en deze Beperkte garantie, prevaleert deze Beperkte garantie.

Deze Beperkte garantie is niet van toepassing op een mobiel apparaat of een mobiele telefoon en/of ander netwerk of systeem waarop het Product werkt. Daarom neemt AliveCor onder de Beperkte garantie geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van de mobiele telefoon of een ander netwerk of systeem.

Houd u zich altijd aan de veiligheids-, gebruiks-, bedienings- en onderhoudsaanwijzingen van het Product of van een ander product van AliveCor.

Vergeet niet om back-ups te maken of houd schriftelijke aantekeningen bij van alle belangrijke inhoud en gegevens die zijn opgeslagen in uw Product, omdat inhoud en gegevens verloren kunnen gaan tijdens het vervangen van het Product. AliveCor zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld, zowel expliciet als impliciet, voor schade of verlies, van welke aard dan ook, als gevolg van verlies van, schade aan of beschadiging van inhoud of gegevens tijdens de reparatie of vervanging van het Product.

Deze Beperkte garantie wordt beheerst door en is onderworpen aan het recht van de staat Californië, VS, ongeacht de conflictenrechtelijke bepalingen. Het verdrag van de Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.